Trygghet och trivsel

Genom att föra en ständig dialog med eleverna och ett välutvecklat rastvaktsystem arbetar vi aktivt med att skapa en positiv stämning i vår verksamhet.

Hög kompetens för att förebygga mobbning

Påarps skola arbetar enligt Olweusmodellen, som är ett särskilt program mot mobbning i skolan. Att vi är certifierade innebär bland annat att det finns hög kompetens i personalen för att förebygga och åtgärda mobbning, att vi arbetar målinriktat med anti-mobbningsarbete i elevgrupperna, att vi har särskild rastvaktsordning, dialog med vårdhavare och elever om mobbning samt uppföljning av arbetet via en särskild kvalitetsplan.

De yngre barnen i F-3 arbetar löpande med konflikthantering. De äldre eleverna (år 4-6) åker på gemensamma utflykter och arbetar med tema i grupp. Personalen på skolan är noga med att uppmärksamma de elever som behöver extra stöd under rasterna.

För att stärka eleverna och stötta dem i att bli ansvarstagande individer så arbetar vi aktivt med olika typer av frågeställningar kring hur man ska vara mot varandra. Exempelvis, vad innebär det att kränka en annan människa och hur ska man göra när man ser att någon annan blir kränkt? Eleverna i högstadiet arbetar dessutom med reflektionsböcker där de får möjlighet att skriva av sig om olika saker som har med deras vardag i skolan att göra.

Vi har två elevråd – ett för eleverna i år F-6 och ett för de äldre eleverna i år 7-9. En representant per klass väljs till elevrådet. Vi har även skyddombud i år 7-9.

I vår likabehandlingsplan kan du läsa om hur Påarps skola jobbar för att ingen ska bli diskriminerad på skolan. Har du frågor eller vill veta mer ta kontakt med biträdande rektor Charlotte Persson.